Algemene Voorwaarden

1



Algemeen
“Bevestigd Be” is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Bevestigd Be van een bestelling/opdracht van de klant. Deze “algemene voorwaarden” zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Bevestigd Be . De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan Bevestigd Be. 
Duur en beëindiging
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van 1 jaar, tenzij voor zover 1 van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste 1 maand voor de afloop van termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen. 

Prijzen
Prijzen welke door Bevestigd Be in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door Bevestigd Be meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 7 uur tot 22 uur gedurende een werkdag. Werkdagen zijn weekdagen (maandag-vrijdag), exclusief feestdagen.

Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging
Alle aanbiedingen en offertes van Bevestigd Be zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen het bepaalde termijn op de offerte voor akkoord bevestigd. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.
Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Bevestigd Be haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR.

 Leverings-, Betaal- en Protesttermijnen 
De door Bevestigd Be opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Bevestigd Be en dit per aangetekende brief. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 8% op jaarbasis, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Bevestigd Be tevens het recht om een administratiekost van 10% op de totaalfactuur aan te rekenen, met een minimum bedrag van €50. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 500€ (EURO) per geval), zullen worden gedragen door de klant.

Levering van Software
De klant erkent door het opgeven van een bestelling over voldoende kennis te beschikken m.b.t. de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door Bevestigd Be wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van Bevestigd Be leiden. Geen enkele overeenkomst met Bevestigd Be brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders vermeld. Bevestigd Be of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Registratie van Domeinnamen

De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen (zoals de VZW DNS Belgium). De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van Bevestigd Be onder de URL “www.bevestigd.be/algemene-voorwaarden”, en verklaart dat Bevestigd Be hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. 

“Bevestigd Be” draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, … 

De klant zal “Bevestigd Be” telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam. 

Ongeoorloofd Gebruik
De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken of misdrijven, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van Bevestigd Be of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door Bevestigd Be. Op eerste verzoek van Bevestigd Be zal de klant Bevestigd Be hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen Bevestigd Be die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming en flooding is op al de door Bevestigd Be ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van Bevestigd Be alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van Bevestigd Be te claimen. Zo laat Bevestigd Be bij wijze van voorbeeld op haar servers geen illegaal pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van Bevestigd Be activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit.

Activiteit van Webhosting
De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website “www.bevestigd.be” evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Aansprakelijkheid
In geen geval is “Bevestigd Be” aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. “Bevestigd Be” kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Bevestigd Be netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Bevestigd Be. Bevestigd Be zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de Bevestigd Be gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Bevestigd Be in verband met een met de Bevestigd Be gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van 3 maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Verwerking van Persoonsgegevens 
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Bevestigd Be, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door Bevestigd Be tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Bevestigd Be toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden. Bevestigd Be behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen, steeds conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met Bevestigd Be voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Bevestigd Be. Indien een bepaling van een met Bevestigd Be gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. 

Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan Bevestigd Be worden meegedeeld. 


Toepasselijk recht en Exclusieve Bevoegdheid
Op alle overeenkomsten gesloten met Bevestigd Be is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Bevestigd Be zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken te Turnhout.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Bevestigd Be en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Bevestigd Be of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. 
De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of de aan de klant opgelegde voorwaarden. 
De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bevestigd Be de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. 
De klant zal aanduidingen van Bevestigd Be of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 
Bevestigd Be staat ervoor in dat zij gerechtigd is het genoemde gebruiksrecht aan de klant te verstrekken en vrijwaart de klant tegen eventuele aanspraken van derden terzake. Deze bepaling is niet van toepassing indien en voorzover de producten en/of resultaten van de diensten zijn gewijzigd en/of indien deze zijn geleverd in samenhang met goederen van derden, tenzij de klant in het laatst genoemde geval aantoont dat de aanspraken van derden uitsluitend betrekking hebben op de door Bevestigd Be geleverde producten en/of resultaten van deze diensten.